เกี่ยวกับเรา

RCKGreenTrans & RCK Group

รู้จักเรา

กลุ่มเรืองชัยกิจ ที่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. xxxx โดยเริ่มจาก....นโยบายกลุ่มเรืองชัยกิจในการให้บริการคือ “ความพึงพอใจของลูกค้า คือบริการของเรา” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Our Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

รู้จักทีมงาน

คุณไพรัช ปิยะกิจ

ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรืองชัยกิจ

คุณภาคย์ภูมิ ทองแย้ม

กรรมการบริหาร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณพิจิตรพัฒน์ ปิยะกิจ

กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คุณสหัสวรรษ ปิยะกิจ

กรรมการบริหาร สหเวชศาสตร์ การจัดการกีฬา
ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.)