การจองรถและอัตราค่าขนส่ง

RCKGreenTrans บริการขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ

จองรถขนส่งน้ำมัน

การจองรถขนส่งน้ำมันไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณติดต่อเรา .....

จองรถ อัตราค่าบริการ
มาตรฐานการให้และรับบริการ

มาตรฐาน การให้บริการ (ผู้ขนส่ง)
และการรับบริการ (ผู้ว่าจ้าง)

1. ผู้ขนส่ง/ผู้ว่าจ้าง ต้องส่งสินค้า(น้ำมัน) และผู้ว่าจ้างต้องรับสินค้า(น้ำมัน) ครบถ้วนเท่านั้น หากตรวจสอบพบการขนส่งน้ำมันไม่ได้ระดับ ผู้ขนส่ง/ผู้ว่าจ้าง ต้องแจ้งให้ RCKTrans ชดเชยก่อนทันที ก่อนการส่งลงและรับลงสินค้า (น้ำมัน) โดยไม่ต้องมีข้อแม้หรือรับรู้ข้ออ้างใดๆ จากผู้ขนส่ง

2. เวลาในการขนส่ง ผู้ขนส่งต้องแจ้งเวลา ผู้ว่าจ้างต้องทราบเวลาที่สินค้า(น้ำมัน) จะไปถึงและพร้อมรับลงทั้งสองฝ่าย ในเวลาเดียวกัน หากผู้ขนส่งขนส่งล่าช้ากว่ากำหนด เกินกว่า 30 นาทีสำหรับระยะทางไม่เกิน 300 กม. และ 45 นาทีสำหรับระยะทางเกินกว่า 300 กม. โดยไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ ความเสียหายอันเกิดจากการล่าช้า ทำให้ผู้ว่าจ้างไม่มีสินค้า(น้ำมัน) จำหน่าย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

ทั้งนี้ภายใต้นโยบาย “ขนส่งตรงเวลา สินค้าครบถ้วน ทั้งปริมาณและคุณภาพ”
ภายใต้หลักการ “ความพึงพอใจของลูกค้า คือบริการของเรา”